Innovaphone V7 Standby-Lic 30

V7_Standby_Lic_30

V7 PBX-Standby-Lizenz für 30 Registrierungen

PBX Standby Basislizenz V7 für bis zu 30 Registrierungen auf einem Standby Gateway