Innovaphone V7 Standby-Lic 15

V7_Standby_Lic_15

V7 PBX-Standby-Lizenz für 15 Registrierungen

PBX Standby Basislizenz V7 für bis zu 15 Registrierungen auf einem Standby Gateway