Innovaphone V7 Upgrade PBX Basis-Lic 60 auf 90

V7_Upgrade_PBX_Basis_Lic_60_auf_90

V7 Upgrade Lizenz für das Upgrade einer 60-er Basislizenz auf eine 90-er Basislizenz