V7_Upgrade_PBX_Basis_Lic_45_auf_60

V7 Upgrade Lizenz für das Upgrade einer 45-er Basislizenz auf eine 60-er Basislizenz