Innovaphone V7 Upgrade PBX Basis-Lic 30 auf 45

V7_Upgrade_PBX_Basis_Lic_30_auf_45

V7 Upgrade Lizenz für das Upgrade einer 30-er Basislizenz auf eine 45-er Basislizenz