Innovaphone V7 Upgrade PBX Basis-Lic 15 auf 30

V7_Upgrade_PBX_Basis_Lic_15_auf_30

V7 Upgrade Lizenz für das Upgrade einer 15-er Basislizenz auf eine 30-er Basislizenz